Dalībnieku sapulce 2020.gada 29.maijā plkst. 10:00, Slimnīcas ielā 25, Liepājā

Darba kārtība:

1.    Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.

2.    Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

3.    Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.

4.    Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

5.    Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

6.    Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

7.    Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

8.    Sabiedrības 2018.gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikums par 2019.gada pelņas sadali.

9.    Sabiedrības valdes atskaite par darbības rezultātiem 2020.gada 1.ceturksnī un budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī.

10.  Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

11.  Sabiedrības padome.

 

 

 

Pieņemtie lēmumi:

1. Ievēlēt Ronaldu Fricbergu par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju.
2. Iecelt Vitu Plūksnu par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju.
3. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtību, papildus iekļaujot 11.darba kārtības jautājumu “Sabiedrības padome”.
4. Apstiprināt Valteru Brigmani par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Apstiprināt Sabiedrības valdes sagatavoto 2019. gada pārskatu.
6.1. Ievēlēt SIA “L.G.B.”  (reģ.nr.40003270444, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.133) par Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērināts revidents Jānis Laufmanis – sertifikāts Nr.132).

6.2. Noteikt Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskata revidentam atlīdzību 6 000,00 eiro (seši tūkstoši eiro) apmērā neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7.    Iedalīt Sabiedrību lielajā kapitālsabiedrību grupā.

8.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par  Sabiedrības 2018.gada nesadalītās peļņas faktisko izlietojumu.

8.2. Piekrist valdes priekšlikumam un atstāt   Sabiedrības 2019.gada peļņu  1 824 530  eiro apmērā Sabiedrības rīcībā projekta „Infrastruktūras attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Kurzemē” līdzfinansējumam, t.sk. attiecināmo, neattiecināmo un neatbalstāmo izmaksu segšanai, kā arī plānoto kapitālieguldījumu īstenošanai saskaņā ar investīciju plānu un stratēģiju 2019.-2021.gadam, ja par šo priekšlikumu tiks saņemts pozitīvs Liepājas pilsētas domes lēmums.

9.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par Sabiedrības valdes saimniecisko darbību 2020.gada 1.ceturksnī.

9.2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par Sabiedrības faktisko budžeta izpildi 2020. gada 1.ceturksnī.

10. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

11.1. Ievēlēt atkarīgo Sabiedrības padomes locekli ar kompetenci korporatīvajā pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmās, publiskas personas institūciju pārvaldībā Tomu Baumani;

11.2. Ievēlēt neatkarīgo Sabiedrības padomes locekli ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā Jāni Bērziņu;

11.3. Ievēlēt neatkarīgo Sabiedrības padomes locekli ar kompetenci veselības aprūpes jomā Juri Bārzdiņu;

11.4. Noteikt Sabiedrības padomes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 1670,00 eiro (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit eiro) apmērā;

11.5. Noteikt Sabiedrības padomes locekļiem mēneša atlīdzību 1503,00 eiro (viens tūkstotis pieci simti trīs eiro) apmērā.