Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” dalībnieku sapulci

Pamatojoties uz  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu  un Komerclikuma 214.1 pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” Valde sasauc dalībnieku sapulci 2020.gada 29.maijā plkst. 10:00, sabiedrības telpās – administrācijas telekonferenču zālē, 2.stāvā, Slimnīcas ielā 25, Liepājā.

 

Darba kārtība:

1.            Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.

2.            Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

3.            Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.

4.            Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

5.            Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

6.            Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

7.            Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

8.            Sabiedrības 2018.gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikums par 2019.gada pelņas sadali.

9.            Sabiedrības valdes atskaite par darbības rezultātiem 2020.gada 1.ceturksnī un budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī.

10.          Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

11.          Dažādi