Dalībnieku sapulce 2020.gada 14.aprīlī plkst. 14:00, Slimnīcas ielā 25, Liepājā

Darba kārtība:


1.    Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

2.    Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

3.    Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

4.    Par 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.    Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja informāciju par Liepājas pilsētas domes noteikumiem.

6.    Par budžetu 2020.gadam.

7.    Par kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumus par dāvinājumiem (ziedojumiem).

8.    Par kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņot valdes locekļu komandējumus.

 

 

Pieņemtie lēmumi:

1.    Apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Ronaldu FRICBERGU par Sabiedrības 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces vadītāju.

2.    Iecelt Liepājas pilsētas pašvaldības  kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieci Vitu PLŪKSNU par Sabiedrības 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces protokolētāju.

3.    Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces darba kārtību, mainot darba kārtības jautājumu secību: pārcel darba kārtības jautājumu 8. “Par 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.” un izskatīt to kā darba kārtības 4.jautājumu.

4.    Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes kapitāla daļu turētāja pārstāvi Tomu BAUMANI par Sabiedrības 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.    Pieņemt zināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja Sabiedrībā Ronalda FRICBERGA sniegto informāciju par Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī pieņemtajiem noteikumiem par Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, Nr.3 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība” un Nr. 4 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana”.

6.1.  Apstiprināt Sabiedrības valdes sagatavoto Sabiedrības  budžetu 2020.gadam.

6.2.  Izvērtēt vīrusa Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības 2020.gada budžeta izpildi pēc 2020.gada 2.ceturkšņa.

7.1.  Pilnvarot  Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi Sabiedrībā Ronaldu FRICBERGU turpmāk vienpersonīgi pieņemt lēmumus par ziedojumu/ dāvinājumu pieņemšanu vai noraidīšanu Sabiedrībā.

7.2.  Akceptēt Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja Sabiedrībā Ronalda FRICBERGA pieņemtos sekojošos lēmumu: 2020.gada 24.februārī Nr.3 “Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)”; 2020.gada 10.martā Nr.4 “Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)”; 2020.gada 19.martā Nr.5 ““Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)”.

8.1.  Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Sabiedrībā turpmāk vienpersonīgi saskaņot Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu komandējumus.

8.2.  Divas nedēļas pirms  plānotā ārvalstu komandējuma Sabiedrības valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem iesniegt Liepājas pilsētas kapitāla daļu turētāja pārstāvim zināšanai (saskaņošanai) rakstveida iesniegumu, norādot komandējuma lietderību un mērķi, norādot kapitālsabiedrības iespējamos ieguvumus.

8.3.  Sabiedrības valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem informēt otru kapitāla daļu turētāju pārstāvi Sabiedrībā  par saskaņotajiem ārzemju komandējumiem.

8.4.  Pēc ārvalstu komandējuma valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem iesniegt zināšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem valdes rakstveida atskaiti, norādot lietderību, izvērtējumu par komandējuma mērķa sasniegšanu, kapitālsabiedrības ieguvumus, iegūtās pieredzes piemērošanu (ieviešanu) praksē, secinājumus un ieteikumus mērķu sasniegšanai.

8.5.  Informāciju par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu komandējumiem uz ārzemēm un Latvijas Republikā iekļaut valdes ceturkšņa saimnieciskās darbības atskaitē par iepriekšējo periodu (norādot komandējumu lietderību).