Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas persona kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu un citiem normatīviem aktiem

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējais stratēģiskais mērķis un kapitālsabiedrības darbības veidi Pastāvīgi Vispārējais stratēģiskais mērķis un darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

 

Mērķu izpilde 2020

Mērķu izpilde 2019

Mērķu izpilde 2018

Mērķu izpilde 2017

Mērķu izpilde 2016

Mērķu izpilde 2015

Mērķu izpilde 2014

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Iemaksas 2020

Iemaksas 2019

Iemaksas 2018

Iemaksas 2017

Iemaksas 2016

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts finansējuma izlietojums 2020

Valsts finansējuma izlietojums 2019

Valsts finansējuma izlietojums 2018

Valsts finansējuma izlietojums 2017

Valsts finansējuma izlietojums 2016

5.

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes un padomes locekļu atalgojumu

Pastāvīgi

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas principi(pielikumi)

Valdes un padomes locekļu atalgojums

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Pastāvīgi

Ziedošanas/dāvināšanas stratēģija un kārtība

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskati

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2020. gada pārskats

2019. gada pārskats

2019.gada pārskats(revidenta ziņojums)

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” kapitāla daļas 99,73% apmērā pieder Liepājas pilsētas domei, bet 0,27%apmērā Rīgas Stradiņa universitātei.

 

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi

13. Statūti Pastāvīgi Statūti
14. Valdes un padomes nolikumi
Pastāvīgi

Valdes nolikums

Padomes reglaments

15. Ētikas kodekss Pastāvīgi Ētikas kodekss
16. Pasākumi korupcijas riska novēršanai 1x gadā

Pasākumi 2020. gadā

Pasākumi 2019. gadā

Pasākumi 2018. gadā

Pasākumi 2017. gadā

17. Informācija par visām paziņotajām dalībnieku (akcionāru) sapulcēm Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā “Jaunumi” un “Dalībnieku sapulces”
18. Būtiskākās kapitālsabiedrības politikas Pastāvīgi

Iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai

Korupcijas risku novērtējums