Sākums Privātuma politika

Privātuma politika

Slimnīcas veiktās personu datu apstrādes

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana (detalizētāk pielikumā: Informācija par datu apstrādi Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanā).

Videonovērošana (detalizētāk pielikumā: Informācija par datu apstrādi videonovērošanā)

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē (detalizētāk pielikumā: Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē)

Darbinieku atlase (detalizētāk pielikumā: Informācija par personas datu apstrādi darbinieku atlasē iesaistītajiem pretendentiem).

Slimnīca apstrādā personas datus arī citiem datu apstrādes mērķiem, pirms kuru uzsākšanas Slimnīca Jūs informēs.


I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” (turpmāk – Pārzinis) , reģistrācijas Nr. 42103041306, Slimnīcas iela 25, Liepāja, tālrunis: 63403222, elektroniskā pasta adrese: birojs@liepajasslimnica.lv.
2. Pārziņa personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk - Datu subjekts) vispārīgu informāciju par Pārziņa veikto personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.
3. Apstrādājot personas datus Pārzinis ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.
5. Pārzinim, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.
6. Pārzinis var apstrādāt personas datus arī kā citu personu pilnvarots apstrādātājs. Apstrādājot citu atbildīgo pārziņu rīcībā esošu Datu subjekta personas datus piemēro attiecīgo atbildīgo pārziņu privātuma noteikumus, politiku vai savstarpējās vienošanās. Piemēram, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” kā apstrādātājs apstrādā personas datus gadījumos, kad tā darbojas cilmes šūnu banku uzdevumā.
7. Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā ar šajā Privātumu politikā noteiktajiem principiem.

II. DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

8. Pārzinis veicot datu apstrādi ievēro šādus principus:

8.1. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.2. apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā;

8.3. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

8.4. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

8.5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

8.6. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

9. Datu subjekta sniegtie Personas dati pamatā netiek nodoti vai apstrādāti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas. Bet gadījumā, ja tas tiks darīts, tad Pārzinis ievēros Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļas nosacījumus.
10. Pārzinis veicot personas datu apstrādi attiecībā uz Datu subjektiem neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu

III. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKIE PAMATI

11. Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus ievērojot 3.punktā minētos principus un tikai, tad kad ir tiesiskais pamats to darīt.
12. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Pārzinis varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, lai apstrādātu saņemtos iesniegumus un sniegtu atbildes, sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, u.c gadījumos.
13. Līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar Datu subjektu, lai noslēgtu vienošanos par kāda pakalpojuma saņemšanu vai sniegšanu, u.c. gadījumos, kad ar datu subjektu tiek slēgts līgums, piemēram, slēdzot darba līgumu ar darbiniekiem vai ārstniecības pakalpojuma līgumu.
14. Pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, veicot personāla atlasi, veicot videonovērošanu vai aizstāvot savas intereses tiesā nodrošinoties ar pierādījumiem, u.c. gadījumos.
15. Pārziņa piešķirto pilnvaru īstenošanai, kas tam ir saistošas saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai uzdevumu izpildei sabiedrības interesēs, piemēram, veikt Pārziņa veikto darbību aktivitāšu izplatīšanu, t.i. Pārzinim nozīmīgu notikumu fotografēšana un publicēšana, lai informētu sabiedrību par tiem.
16. Datu subjekta datu apstrāde atsevišķos gadījumos var notikt pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai sniegtu pacienta informāciju par viņu tā radiniekiem.
17. Detalizētāka informācija par veiktajām personas datu apstrādēm tiek sniegta privātuma atrunu formā, kas ir pieejamas SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” mājaslapā www.liepajasslimnica.lv sadaļā privātuma politika vai datu subjektam sniedzot informāciju pirms konkrētās datu apstrādes veikšanas.

IV. APSTRĀDĀTĀS PERSONAS DATU KATEGORIJAS

18. Personu datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem vai savstarpējām attiecībām. Piemēram:

a) Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas;

b) sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa Nr.);

c) sniedzot veselība aprūpes pakalpojumus var tikt apstrādāti šādi personas dati, bet ne tikai: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ziņas par veselības stāvokli, izmeklējumu rezultāti, apmaksātā pakalpojuma summa u.c.

V. PERSONAS DATU GLABĀŠANA

19. Personas datus Pārzinis glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
20. Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Pārzinis glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu apstrādes mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.
21. Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus personas dati pamatā tiek uzglabāti pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība".

VI. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

22. Datu subjekta  personas datiem piekļūst tikai Pārziņa pilnvaroti darbinieki un pārstāvji kuriem ir nepieciešams piekļūt konkrētiem personas datiem, lai veiktu Pārziņa uzdevumus.

23. Datu subjektu kā pacientu personas dati var tikt nodoti arī citām trešajām personām atbilstoši Pacientu tiesību likuma 10.panta noteiktajos gadījumos, piemēram, citām ārstniecības iestādēm — ārstniecības mērķu sasniegšanai vai Nacionālajam veselības dienestam — no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzībai, vai citām iestādēm, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības šādu informāciju saņemt.

VII. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

24. Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tik iegūti Pārzinis Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Pārzinim Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjektu var informēt ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietverto informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Pārzinim ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Pārzinis darīs ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantam.

25. Datu subjektam ir tiesības, iesniedzot Pārzinim iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu:
26. vērsties pie Pārziņa un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis;
27. pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Pārzinis izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
28. atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja Datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir Datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.
29. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā;
30. jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.
31. Pārzinis izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz Datu subjekta iesniegumu Pārzinis sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos, Pārzinis var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko Pārzinis informēs Datu subjektu.
32. Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturtajai daļai datu subjektiem, reģistrējoties ārstniecības iestādē vai saņemot ārstniecību, pēc ārstniecības personas pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

VIII. NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA

33. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjektiem jāsazinās ar Pārzini vai tā personas datu aizsardzības speciālistu, izmantojot 1.punktā noradīto kontaktinformāciju.
34. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2022.gada 8.novembrī.

35. Privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta par to iepriekš atsevišķi neinformējot Datu subjektus. Aktuālā politikas versija ir publicēta šajā tīmekļa vietnē.