Sākums Trauksmes celšana

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums).

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības un/vai SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” (turpmāk - slimnīca) interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes cēlējs likuma izpratnē ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomas.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp, materiāla labuma gūšana.

Likumā paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp, aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.), trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

Trauksmes cēlējs ziņojumu var slimnīcai iesniegt šādos veidos:

  • nosūtot to uz slimnīcas trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pastu: trauksme@liepajasslimnica.lv. Aicinām izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu;
  • nosūtot to pa pastu uz adresi - Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414, norādot, ka tas ir “trauksmes cēlēja ziņojums” un ievietojot to papildus aploksnē;
  • trauksmes cēlēja ziņojumu var izteikt vai iesniegt klātienē trauksmes cēlēju kontaktpersonai (Lietvedības biroja vadītājai Slimnīcas ielā 25, Liepājā). Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)).

Ja izlasot trauksmes cēlēja ziņojumu tiks secināts, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, Slimnīca atbildi trauksmes cēlējam sūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

Plašāka informācija, kas saistīta ar trauksmes celšanu, t.sk. par konsultācijām pirms trauksmes celšanas, pieejama interneta vietnē https://trauksmescelejs.lv