Sākums Jaunumi Par personām bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām

Par personām bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām

29.08.2023.

Personas, bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, var nesaņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 2023. gada 20.aprīlī spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kura Pārejas noteikumos noteikts, ka Krievijas Federācijas pilsonim, kurš ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, šī atļauja ir derīga līdz:

1. 2023. gada 1. septembrim, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz minētajam termiņam nav saņemti nepieciešamie dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai;

2. 2023. gada 31. decembrim attiecībā uz personu, kurai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai ir nepieciešams apliecinājums par valsts valodas apguvi, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 1. septembrim ir saņemta informācija par to, ka šī persona vismaz vienu reizi ir kārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi un šai personai noteikta atkārtota valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošana līdz 2023. gada 30. novembrim, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 31. decembrim nav saņemti nepieciešamie dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai;

3. galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai lietā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanu, ja persona iesniegusi nepieciešamos dokumentus šā statusa pieprasīšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde norāda, ka pārvaldei ir pienākums anulēt pastāvīgās uzturēšanas atļaujas desmit darbdienu laikā pēc 2023. gada 1. septembra vai 2023. gada 31. decembra.

Nacionālais veselības dienests informē, ka tās personas, kuru tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus izriet no Veselības aprūpes finansēšanas likuma, Vadības informācijas sistēmas pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļautas automātiski saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju par personai piešķirto pastāvīgo uzturēšanās atļauju.

Savukārt, ja Nacionālais veselības dienests no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņems informāciju par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanu, persona automātiski tiks izslēgta no Vadības informācijas sistēmas pakalpojumu saņēmēju reģistra, un līdz ar to zaudēs arī tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Par personas tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, persona var pārliecināties apskatot Vadības informācijas sistēmas pakalpojumu saņēmēju reģistrā pieejamo informāciju par konkrēto personu. Ja reģistrā personas statuss ir norādīts kā “izslēgts,” tad personai nav tiesību saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Savukārt, ja personas statuss ir norādīts kā “pasīvi reģistrēts,” “reģistrēts” vai “bloķēts,” personai ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Gadījumā, ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam būs šaubas par konkrētās personas tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs sazināsies ar Nacionālo veselības dienestu, lai pārbaudītu personas statusu. Ja Vadības informācijas sistēmas pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiks konstatēts, ka personas statuss ir norādīts kā “izslēgts,” veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs informēs personu par to, ka tai nav tiesību saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un rosinās personu vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu nepieciešamo informāciju vai iesniegtu nepieciešamos dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Kā arī rosinās personu vērsties Nacionālajā veselības dienestā, ja persona ir nodarbināta vai pastāv kāda no Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktajām pazīmēm, kas piešķir personai tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Papildu Nacionālais veselības dienests paskaidro, ka no Veselības aprūpes finansēšanas likuma izriet, ka tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros ir personām, kuras sasniegušas likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja attiecīgās personas atbilst šā likuma 9. pantā minētajām personām - Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, un bezvalstniekam, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā u.c.. Līdz ar to, ja ārzemniekam, kas ir pensijas saņēmējs (tajā skaitā arī Latvijas vecuma pensijas saņēmējam), nav piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, viņam nav tiesību saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.


Informāciju sagatavoja:

Nacionālais veselības dienests